Wettelijke info - DENK-HR

Ga naar de inhoud
Wettelijke Info
 
               
 
 
Eigendom:
 
 
 
Deze website is eigendom van D.E.N.K.-HR bv.
 
 
Contactgegevens:
 
D.E.N.K.-HR bv
 
Zwaluwstraat 6
 
9940  ERTVELDE
 
RPR Gent,
 
BE 0871 831 248
 
sec@denk-hr.be
 
www.denk-hr.be
 
 
Intellectuele eigendomsrechten :
 
 
D.E.N.K.-HR verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend  voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden.  Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere  eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen  opneemt.
 
 
Aansprakelijkheid:
 
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed,  worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig  geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid,  geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van  intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site  kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens.  Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven  zonder enige verbintenis.
 
 
Handelsmerken.
 
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze  site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en  moeten als dusdanig behandeld worden.
 
Koppeling naar andere websites die geen eigendom van D.E.N.K.-HR zijn:
 
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel  tot doel u verder te informeren. D.E.N.K.-HR is niet verantwoordelijk voor  de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk  gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op  deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op  eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.
 
 
Koppeling naar deze site:
 
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze  site. Dit uitsluitend in zoverre de firma D.E.N.K.-HR hierdoor geen schade  wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze  site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke  goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder  vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet  toegestaan.
 
 
D.E.N.K.-HR respecteert uw privacy:
 
D.E.N.K.-HR hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de  gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is  zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het  mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt met  het oog op mogelijke samenwerking. In dit geval worden de gegevens  behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december  1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en zijn  wijzigingen, evenals met de bepalingen van de Europese verordening   (GDPR)  zoals in werking sedert 24 mei 2016. Ingevolge deze bepalingen,  heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en  te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in deze regels. U kunt  zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw  gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit  recht, richt U zich tot D.E.N.K.-HR op volgend e-mailadres: sec@denk-hr.be. Het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke  gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant D.E.N.K.-HR  enkel om over te gaan tot de verwerking van deze gegevens en om deze te  gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern  bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen,  leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit en  gepersonaliseerde publiciteit aansluitend bij uw geuite interesse en/of  de mogelijke samenwerking. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke  gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor die gepersonaliseerde publiciteit,  hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van  reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. D.E.N.K.-HR zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter  van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere  wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de  gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te  wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie  voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 
Ieder geschil met betrekking tot de site van D.E.N.K.-HR valt onder de  toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel  de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van D.E.N.K.-HR gevestigd is, bevoegd.
Terug naar de inhoud